:תוחמתהה ימוחת
,שוכר תרזחהו הטרפה ,יטרפ ימואלניב טפשמ ,ירחסמו יחרזא טפשמ
קוח ,ךרע תוריינ ,תילקסיפה תרוקיבה קוחו ילקסיפה ילילפה קוחה
,ח"טמו סכמ ,ןיעקרקמו היינב ,תוררוב ,לופונומה תעינמו תורחתה
,םיבשחמ יניד ,תויוטלתשהו גוזימ ,םיסימו םיפסכ ,היגרנאה קוח
,הרובעת ,ימואל חוטיבו הדובע יניד ,ןידה רדס ,הביבסה תוכיא
,רושיגו לגר תוטישפ ,חוטיבו ןיקיזנ ,תרושקת ,ןומימו תמוסרפ
.םיטנטפו ןיבוט ,ןיינק ,הלשממה תונמזה

:תואבה תופשב יטפשמ עויס םיעיצמ ונא
.תיניארקוא ,תיסור ,תילגנא

.ומצע תא םסרפל ןיד ךרועל רוסא תויתא תוביסמ

:יכ עבוק ןידה תכירע קוח
חרזאה תויוכז תנגהל םורתל ,יטפשמ עויס קפסל םיביוחמ ןיד יכרוע
.קוחה תלחהו בוציעלו


ןיד יכרוע דרשמ יקסנימק ©