יקסנימק בלסלוב
הטלוקפה רגוב ;1920 תנשב םיטייבוסהו ןילופ ןיב המחלמב לייח
ןיד יכרוע ידרשמ להינ 1927 תנשמ ;השרו תטיסרבינוא לש םיטפשמל
יכרוע תכשלמ קחרוה ןילטס לש ותפוקתב .קינשארקו יבלופ ,ןילבולב
.1968 תנשב רטפנ .ןכמ רחאל רהוט ומש ,תינלופה ןידה

יקסנימק בלסייו
:םיינלופה תרתחמה ינוגריאב לייח היינשה םלועה תמחלמב
לש םיטפשמל הטלוקפה רגוב ."הבויירק הימרא"ו "יגרש הראש"
1955 תנשמ .תינלופה םיפוצה תדוגאב ךירדמ .השרו תטיסרבינוא
לנובירט לש טפוש היה - 2001-1993 םינשב .ןיד יכרוע דרשמ להנמ
.הנידמה


יקסנימק ףוטשי'זק
ןיד ךרוע ;השרו תטיסרבינוא לש םיטפשמל הטלוקפה רגוב
םייסה רבח 2001-1991 םינשב .1987 תנשמ ןיד ךרוע .ךמסומ טפושו
ר"וי לש דיקפתל טנמלרפה י"ע רחבנ 1997 תנשב .(ינלופה טנמלרפה)
לש ץוחה תדעו ר"וי ןגס ,ירטנמלרפניבה דוגיאב תינלופה הצובקה
הפיסאה לש רבח הפוקתה התואב .2001-1997 םינשב םייסה
דרשמב םיטמולפידל תוניחב רבע 2001 תנשב .ו"טאנ לש תירטנמלרפה
.ץוחהןיד יכרוע דרשמ יקסנימק ©